Välkommen till Nybro Bostad

GDPR

Dataskyddsförordning ersätter personuppgiftslagen.

Den 25 maj 2018 ersattes PUL (personuppgiftslagen) av en ny dataskyddsförordning GDPR (General Data Protection Regulation). Lagen är gällande i Sverige och inom hela EU/EES. Syftet är att öka dina möjligheter att bestämma över hur företag och organisationer hanterar uppgifter om dig och den data som skapas när du till exempel använder deras tjänster eller produkter.

Behandling av personuppgifter hos NBAB

På Nybro Bostads AB arbetar vi för att säkerställa en säker hantering av information och personuppgifter. Vi behandlar uppgifterna med stor omsorg. Du ska kunna känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss.

Vi behandlar personuppgifter bland annat i samband med att du söker bostad, när du sedan blir kund hos oss och även en tid efter att din tid som kund har upphört. Vi hanterar även personuppgifter vid rekrytering och för medarbetare. Personuppgifter behandlas med respekt för individens integritet och i enlighet med rådande lagstiftning kring personuppgiftsbehandling. En personuppgift är all slags information som kan kopplas till dig som person, till exempel namn, adress, kontaktuppgifter som telefonnummer och e-postadress.

Personuppgifter bevaras av företaget i enlighet med gällande lagstiftning så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav.

Personuppgiftsansvarig

Nybro Bostads AB, Box 178, 382 22 Nybro, med organisationsnummer; 556044–5206, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Vi har ett dataskyddsombud som kontrollerar att vi behandlar dina personuppgifter korrekt. Vårt dataskyddsombud kontaktar du antingen på mail; dataskyddsombud@nybro.se eller på telefon; 0481-452 30.

Personuppgiftsbehandling när du söker bostad

Under kötiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Det gör vi för att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö. Om du inte önskar stå kvar i kön kan du begära att vi rensar bort och raderar dina personuppgifter.

Personuppgiftsbehandling när du erbjuds en bostad hos oss

När du blir erbjuden en bostad hos oss behöver vi behandla fler uppgifter om dig. Då behöver vi till exempel uppgifter om din ekonomi, om din anställning och hur du skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Det innebär att vi gör en kreditupplysning, hämtar uppgifter från inkassobolag och Kronofogdemyndigheten samt behandlar anställningsintyg, andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss.

Om du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla även de uppgifterna. Om du erbjuds ett särskilt boende eller gruppboende kommer vi att hämta in beslut från socialnämnden.

Vi sparar dina uppgifter så länge de är relevanta och aktuella. Kreditupplysningar, uppgifter från inkassobolag och myndigheter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte. Om du blir nekad en lägenhet hos oss på grund av att vi inte kan godta dig som hyresgäst kommer vi dock att bevara dina uppgifter i tre månader efter avslagsbeslutet.

Personuppgiftsbehandling under hyresförhållandet

När du blir kund hos oss och får ett hyresavtal behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Under hyresförhållandet behandlar vi t.ex. dina personuppgifter när vi skickar ut hyresavier och hanterar dina betalningar, när vi inhämtar uppgifter om förbrukning av el och/eller vatten, när vi hyresförhandlar och när vi skickar information till dig.

Vi kan också behöva uppdatera dina personuppgifter mot offentliga register för att säkerställa att de är korrekta. Om du bor i en studentbostad kommer vi t.ex. att kontrollera att du studerar.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster och service till dig samt för att marknadsföra oss och våra tjänster. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag.

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk. Det kan vi behöva göra om det t.ex. förekommer störningar i boendet, sena eller uteblivna hyresbetalningar eller skador i lägenheten. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträden för behandling av dina personuppgifter. Det kan t.ex. gälla en entreprenör som ska reparera något i din lägenhet, ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Vi sparar dina personuppgifter under den tid de är relevanta. Ett borgensåtagande, beslut om förvaltare eller god man raderar vi två år efter åtagandets eller beslutet har upphört att gälla.

Personuppgiftsbehandling när hyresförhållandet är slut

Vi kommer att gallra och rensa personuppgifter om dig när du flyttat från din lägenhet men vissa uppgifter måste vi spara i minst två år därefter som t.ex. hyresavtalet.

Uppgifter om dig som finns i vårt bokföringsmaterial, t.ex. betalningar, kommer vi att spara i sju år inklusive innevarande år.

Dina rättigheter

Dataskyddslagen innebär ett antal rättigheter till hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har till exempel rätt att begära ett registerutdrag från oss över vilka uppgifter som finns om dig. Du har också rätt att begära att dina uppgifter rättas, kompletteras eller raderas. Detta gäller under förutsättningar att vi inte enligt lag eller annan rättslig förpliktelse måste spara dina uppgifter.

En begäran skall göras skriftligen, innehålla ditt namn och personnummer samt vara undertecknad av dig. Begäran skickas till; dataskyddsombud@nybro.se.

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.